Här kommer vi inom kort att presentera aktuella uppdrag och händelser

Demolit AB ställer som en modern aktör inom rivning och sanering höga krav
på kvalitet, miljöhänsyn och arbetsmiljö.

Kvalitet

Uppdragen som Demolit AB utför kännetecknas av ett stort tekniskt kunnande
och väl utarbetade rutiner för återkoppling och uppföljning.
Kundfokus samt namnkunniga leverantörer och av oss kvalitetskontrollerade
underentreprenörer utgör centrala delar av Demolit AB:s arbete med kvalitet.

Mijö

Verksamhet har i alla delar en uttalad inriktning mot hållbarhet. Miljöhänsyn
och kunskap om minskad miljöpåverkan är för samtidens och framtidens företag
inom rivning och sanering central. Detta arbetar vi med genom utbildning,
engagemang och en kontinuerlig översyn av Demolit AB:s rutiner.

Arbetsmiljö

Medarbetarna är hos oss vår största tillgång. Av denna anledning bedriver vi
ett fortlöpande arbetsmiljöarbete. Stor vikt läggs i verksamheten på hälsa och säkerhet.

Demolit AB är med i SFR (Svenska Fogbranschens Riksförbund),
Byggmästareföreningen i Stockholm samt Sveriges Byggindustrier.

Vi använder oss av utrustning och material från Pullman Ermator, Abatic Tools,
Prorent Maskin AB, Hilti och Berner Montageteknik.