Här kommer vi inom kort att presentera aktuella uppdrag och händelser

Fukt & Mögel

Skador orsakade av fukt kräver snabba och korrekta insatser. Fuktskador kan uppkomma av läckage,
felaktiga konstruktioner eller fuktiga material. Mögel är lätt att identifiera. Förekomsten av mögel i fastigheter leder bland annat till allergi, huvudvärk och rötsvamp.

Demolit AB erbjuder sanering av mögel och fukt.

Brand

Skador i samband med brand kan bli kostsamma om inte rätt åtgärder sätts i rätt tid. Rätt hanterade kan skador och kostnader i samband med brand begränsas.

Demolit AB sanerar och återställer skador i samband med brand så som lukt och korrosion.

Olja

Läckage av olja är alltid allvarligt. Sanering av olja kräver både kunskap och erfarenhet då typ av miljö, läge och markförhållanden ställer olika krav på saneringen.

Demolit AB erbjuder kompetent bedömning, sanering och dokumentation av skador orsakande av olja.